RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II informuje, że:

1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Sidorskiej 95/97, 21-500 Biała Podlaska.

2) w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@akademiabialska.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych).

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Bibliotece Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II jest:

  • artykuł 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO),
  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, art. 21, pkt. 1),
  • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365, art. 88, pkt. 4),
  • ustawa z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439),
  • statut Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II z dnia 30.06.2021 r. (§122).


4)
Dane osobowe będą przetwarzane przez bibliotekę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO w następującym celu:

  • założenie konta bibliotecznego w Bibliotece Akademickiej, uprawniającego do wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub do korzystania z nich na miejscu;
  • rejestrowania wypożyczeń zbiorów oraz zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
  • prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki;
  • realizacji ustawowych obowiązków i/lub zadań biblioteki;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez bibliotekę, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie biblioteki, zgłaszanie potencjalnych czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.


5)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania i obsługi użytkownika. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z zasobów bibliotecznych.

6) Przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania użytkownikiem biblioteki do momentu rozliczenia się użytkownika z wypożyczonych materiałów bibliotecznych i naliczonych kar regulaminowych (jeśli dotyczy).

8) Rewersy przechowywane są do skontrum bibliotecznego przeprowadzanego co najmniej raz na 5 lat.

9) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

10) Przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, które można otrzymać poprzez złożenie takiej informacji na email: iod@akademiabialska.pl.

11) Dostęp do danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

12) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych i zażądanie ich usunięcia może nastąpić dopiero po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych lub/i opłaceniu kary ustawowej).

13) Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

14) Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content