Regulamin Repozytorium Instytucjonalnego
Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

 Przepisy ogólne
§1

 1. Repozytorium Instytucjonalne Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II zwane dalej RAB służy upowszechnianiu dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników uczelni oraz promowaniu projektów i badań naukowych prowadzonych w uczelni.
 2. W RAB gromadzone są oraz udostępniane cyfrowe wersje utworów pracowników uczelni oraz publikacje wydawane przez Wydawnictwo Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.
 3. Deponowanie materiałów oraz ich udostępnianie odbywa się on-line za pośrednictwem strony internetowej https://repozytorium.akademiabialska.pl.
 4. Administrowanie i zarządzanie repozytorium należy do kompetencji Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.
 5. Regulamin określa zasady gromadzenia, deponowania, udostępniania oraz bezpieczeństwa materiałów zamieszczanych w RAB.


 
Gromadzenie materiałów
§2

 1. RAB jest platformą materiałów naukowych, dydaktycznych oraz innych związanych z działalnością badawczo-rozwojową uczelni.
 2. RAB ma budowę hierarchiczną. Poszczególnym wydziałom oraz jednostkom uczelni odpowiadają  zbiory  RAB, w  których  skład  wchodzą między innymi wyszczególnione poniżej kolekcje:


Deponowanie materiałów
§3

 1. Depozytariuszem materiałów może zostać każdy pracownik uczelni.
 2. Deponowanie materiałów w RAB możliwe jest na dwa sposoby:
 1. W przypadku deponowania materiałów przez autora, redakcja RAB przed ich udostępnieniem, zatwierdza poprawność formatu i metadanych.
 2. Depozytariusze udostępniają w RAB materiały nieodpłatnie, na podstawie otwartych licencji Creative Commons albo oświadczenia składanego w wydawnictwie uczelni (dla materiałów opublikowanych w wydawnictwie) albo bezterminowej licencji niewyłącznej (dla innych materiałów) udzielonej Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
 3. Materiały, które zostały pierwotnie opublikowane w formie drukowanej lub rozpowszechnione w formie elektronicznej w zewnętrznych bazach danych, mogą zostać zdeponowane w RAB.
 4. Każda publikacja wydawnictwa uczelni jest obligatoryjnie przekazywana redakcji RAB celem jej zdeponowana w repozytorium.

 
Udostępnianie materiałów
§4

 1. Dostęp do pełnych tekstów dokumentów zdeponowanych w RAB jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Kopie materiałów – bez zgody właściciela praw autorskich – mogą być sporządzone wyłącznie na użytek własny, pod warunkiem powołania się na źródło, stosownie do udzielonej przez autora licencji.

 
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
§5

 1. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone materiały i odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących naruszać normy prawa obowiązujące w RP.
 2. Materiały naruszające niniejszy regulamin mogą być usunięte przez redakcję RAB bez zgody autora. Zapis ten dotyczy m.in. zasobów w stosunku, do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich.
 3. Materiały zdeponowane w RAB przechowywane są bezterminowo, z zachowaniem bezpieczeństwa danych.
 4. Materiały zdeponowane w RAB nie podlegają wycofaniu przez autorów.
 5. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek autora możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego materiału, wyłącznie przez redakcję RAB


Załącznik do Regulaminu – umowa licencyjna niewyłączna [PDF]

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content