Punkty za publikacje naukowe

Przedstawiona punktacja dotyczy typów publikacji wymienionych w odpowiednich Rozporządzeniach MNiSW oraz w załącznikach do rozporządzeń.

od 2019
Rozporządzenie MNiSW z 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz.392)

Punkty za publikacje [PDF]

2017-2018
Rozporządzenie MNiSW z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 poz.2154)
Punkty za publikacje [PDF]

2011-2016
Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 877)
Punkty za publikacje [PDF]
Do osiągnięć naukowych i twórczych nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach [nienaukowanych], skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowej. Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach konferencyjnych (z wyjątkiem indeksowanych w Web of Science dla grupy nauk ścisłych, inżynierskich i nauk o życiu) oraz artykuły popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze.

Punktacji nie podlegają również: prace nieopublikowane, streszczenia, recenzje, sprawozdania, komunikaty, komentarze, raporty z badań, biogramy (z wyjątkiem zamieszczonych w słownikach biograficznych spełniających warunki monografii naukowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13.07.2012 r.), tłumaczenia (z wyjątkiem tłumaczeń publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym spełniających warunki monografii naukowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13.07.2012 r.), głosy w dyskusji.

2010
Rozporządzenie MNiSW z 25.05.2010 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. 2010 Nr 93, poz. 599)
Punkty za publikacje [PDF]
Za publikacje nie uznaje się: suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów popularnonaukowych. Do oceny nie przedstawia się wznowień.

2009
Rozporządzenie MNiSW z 24.07.2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. 2009 Nr 126, poz. 1044)
Punkty za publikacje [PDF]
Za publikacje nie uznaje się: suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów popularnonaukowych. Do oceny nie przedstawia się wznowień.

2007-2008
Punkty za publikacje [PDF]
Za publikacje nie uznaje się: suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów popularnonaukowych. Do oceny nie przedstawia się wznowień.
Punkty za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się według wykazu czasopism naukowych obowiązującego na koniec roku, w którym ukazała się publikacja. Publikacja może być oceniana jako dorobek jednostki jeżeli autor podaje w publikacji afiliację w tej jednostce. W przypadku wielokrotnej afilacji punkty otrzymuje tylko jedna, wskazana przez autora jednostka.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content