O bibliotece

Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II została utworzona w 2001 r. Do listopada 2016 roku jej powierzchnia obejmowała 300 m2. W chwili obecnej, po rozbudowie, ogólna przestrzeń udostępniania i zarządzania zasobami wynosi ok. 1200 m2.

Biblioteka posiada ponad 42 tys. jednostek inwentarzowych w tym: publikacje książkowe, broszury, kasety audio, kasety video i płyty CD, multimedia do nauki języków obcych.

Podstawowy księgozbiór znajdujący się w systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni jest gromadzony i opracowywany w systemie SOWA SQL Premium.

Prenumerata czasopism obejmuje 58 tytułów, w tym 8 tytułów obcojęzycznych.

W trzech STREFACH usługowych z wolnym dostępem do książek i czasopism, użytkownicy mają do dyspozycji nowoczesne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skanery i odtwarzacze CD. Nowoczesnym rozwiązaniem jest strefa samoobsługowa z urządzeniem do samodzielnego wypożyczania, inteligentnym regałem umożliwiającym zdanie książki bez udziału bibliotekarza i skanerem z możliwością zapisania skanów na nośniku USB. Wyselekcjonowano strefy do nauki grupowej i indywidualnej. Ponad to użytkownicy mają możliwość korzystania ze stref relaksu umiejscowionych na różnych poziomach Biblioteki.

Biblioteka stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Podstawowy księgozbiór znajdujący się w systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni jest gromadzony i opracowywany w systemie SOWA2/MARC21. Uzyskanie informacji o zbiorach możliwe jest poprzez katalog dostępny na bibliotecznych komputerach stacjonarnych lub online.

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI 

STREFA A

I DZIAŁ OGÓLNY
I.1. Słowniki, leksykony ogólne
I.2. Słowniki dziedzinowe
I.3. Słowniki językowe
I.4. Poradniki językowe
I. 5. Językoznawstwo
I.6. Teoria przekładu
I.7. Wydawnictwa statystyczne
I.8. Bibliotekoznawstwo

V WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO
V.8. Nauczanie języków obcych

XXII JĘZYK ROSYJSKI
XXII.1. Historia Rosji
XXII.2. Realioznawstwo Rosji
XXII.3. Historia literatury rosyjskiej
XXII.4. Językoznawstwo i fonetyka
XXII.5. Teoria przekładu
XXII.6. Gramatyka języka rosyjskiego
XXII.7. Praktyczna nauka języka rosyjskiego
              – Podręczniki
              – Kasety
XXII.8. Nauczanie języka rosyjskiego
XXII.9. Język rosyjski w biznesie

XXIII JĘZYK NIEMIECKI

XXIV JĘZYK ANGIELSKI
XXIV.1. Historia Wielkiej Brytanii
XXIV.2. Historia USA
XXIV.3. Realioznawstwo Wielkiej Brytanii
XXIV.4. Realioznawstwo USA
XXIV.5. Media i kultura masowa
XXIV.6. Teoria literatury
XXIV.7. Literatura dziecięca
XXIV.8. Historia literatury angielskiej
XXIV.9. Historia literatury amerykańskiej
XXIV.10. Językoznawstwo i fonetyka
XXIV.11. Teoria przekładu
XXIV.12. Gramatyka języka angielskiego
                 XXIV.12.1. Teoria
                 XXIV.12.2. Ćwiczenia
XXIV.13. Praktyczna nauka języka angielskiego
                  – Podręczniki (poziomy: FCE, CAE, CPE)
                  – Testy i kasety
XXIV.14. Nauczanie języka angielskiego
                XXIV.14.1. Listening
                XXIV.14.2. Reading
                XXIV.14.3. Speaking
                XXIV.14.4. Writing
                XXIV.14.5. Grammar
                XXIV.14.6. Vocabulary
                XXIV.14.7. Media Technology
                XXIV.14.8. Children Young Learners
                XXIV.14.9. Games and Activities
                XXIV.14.10. Psychology
                XXIV.14.11. Second Language Acquisition
                XXIV.14.12. CLIL
                XXIV.14.13. Tutoring

XXVIII LITERATURA PIĘKNA
XXVIII.1. Literatura anglojęzyczna
                  XXVIII.1.1. Literatura dziecięca
                  XXVIII.1.2. Readers
XXVIII.2. Literatura rosyjskojęzyczna
XXVIII.3. Literatura polska

STREFA B

I DZIAŁ OGÓLNY
I.2. Słowniki dziedzinowe
I.8 Bibliologia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa

II FILOZOFIA. ETYKA. RELIGIA
II.1. Filozofia. Logika
II.2. Etyka. Religia
II.3. Jan Paweł II

III PSYCHOLOGIA
III.1. Psychologia ogólna
III.2. Psychologia rozwojowa
III.3. Osobowość. Emocje. Inteligencja
III.4. Psychologia wychowawcza, uczenia się
III.5. Psychologia społeczna
III.6. Psychologia pracy. Psychologia biznesu
III.7. Psychologia rodziny
III.8. Psychologia zdrowia
III.9. Psychologia zaburzeń. Uzależnienia. Poradnictwo
III.10. Komunikacja społeczna

IV PEDAGOGIKA
IV.1. Pedagogika ogólna. Filozofia pedagogiki
IV.2. Pedagogika porównawcza
IV.3. Pedagogika społeczna
IV.4. Pedagogika specjalna. Dysfunkcje. Zaburzenia rozwoju
IV.5. Logopedia
IV.6. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
IV.7. Pedagogika kultury
IV.8. Pedagogika pracy
IV.9. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

V WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO
V.1. Historia wychowania
V.2. Wychowanie
V.3. Edukacja. Szkolnictwo
V.4. Dydaktyka
V.5. Pedeutologia
V.6. Andragogika
V.7. Edukacja medialna
V.9. Metodologia. Prace naukowe

VI SOCJOLOGIA
VI.1. Historia myśli socjologicznej
VI.2. Socjologia ogólna
VI.3. Zbiorowość. Grupy społeczne
VI.4. Socjologia niepełnosprawności. Ludzie starzy
VI.5. Socjologia edukacji
VI.6. Socjologia gospodarki
VI.7. Kapitał społeczny
VI.8. Socjologia rodziny
VI.9. Socjologia kultury
VI.10. Czytelnictwo. Literatura
VI.11. Media masowe. Społeczeństwo informacyjne
VI.12. Patologia społeczna. Subkultury. Sekty
VI.13. Resocjalizacja
VI.14. Socjologia religii
VI.15. Kryminalistyka

VII POLITYKA SPOŁECZNA
VII.1. Polityka społeczna. Ubezpieczenia społeczne
VII.2. Opieka społeczna. Praca socjalna
VII.3. Bezrobocie. Ubóstwo. Rynek pracy
VII.4. Doradztwo zawodowe

XVIII NAUKI O ZDROWIU. MEDYCYNA
XVIII.1. Medycyna
               XVIII.1.1. Choroby wewnętrzne. Urologia. Kardiologia. Okulistyka
               XVIII.1.2. Chirurgia
               XVIII.1.3. Anestezjologia. Intensywna terapia
               XVIII.1.4. Ortopedia. Traumatologia
               XVIII.1.5. Pediatria
               XVIII.1.6. Choroby skóry. Dermatologia
               XVIII.1.7. Epidemiologia. Choroby zakaźne. Parazytologia
               XVIII.1.8. Psychiatria. Neurologia
               XVIII.1.9. Ginekologia. Położnictwo
               XVIII.1.10. Geriatria
               XVIII.1.11. Onkologia. Opieka paliatywna
               XVIII.1.12. Patologia. Radiologia. USG
XVIII.2. Pielęgniarstwo
XVIII.3. Ratownictwo medyczne
XVIII.4. Anatomia i fizjologia człowieka
XVIII.5. Farmakologia. Ziołolecznictwo
XVIII.6. Rehabilitacja. Fizjoterapia
XVIII.7. Kosmetyka
XVIII.8. Genetyka. Mikrobiologia
XVIII.9. Chemia. Biochemia. Biofizyka. Diagnostyka laboratoryjna
XVIII.10. Dietetyka. Żywienie
XVIII.11. Higiena. Promocja zdrowia
XVIII.12. Zdrowie publiczne
                 XVIII.12.1. Annales UMCS
                 XVIII.12.2. Zdrowie – monografie
XVIII.13. Zarządzanie i marketing usług zdrowotnych
XVIII.14. Socjologia medycyny
XVIII.15. Prawo medyczne. Statystyka w medycynie
XVIII.16. Higiena pracy. Ergonomia. BHP

XIX SPORT I KULTURA FIZYCZNA
XIX.1. Wychowanie fizyczne. Sport
XIX.2. Rekreacja. Czas wolny
XIX.3. Gry i zabawy ruchowe
XIX.4. Ćwiczenia. Aerobik. Fitness
XIX.5. Zespołowe gry sportowe
XIX.6. Sport, turystyka niepełnosprawnych

XX TURYSTYKA. HOTELARSTWO
XX.1. Turystyka
           XX.1.1. Podstawy turystyki
           XX.1.2. Rodzaje i formy turystyki
           XX.1.3. Turystyka szkolna, edukacyjna
           XX.1.4. Agroturystyka. Turystyka wiejska. Ekoturystyka
           XX.1.5. Turystyka kulturowa
           XX.1.6. Psychologia turystyki. Socjologia turystyki
XX.2. Turystyka w rozwoju lokalnym
XX.3. Ekonomika turystyki. Gospodarka turystyczna. Zarządzanie turystyką
XX.4. Przedsiębiorstwo turystyczne. Biznes turystyczny
XX.5. Marketing w turystyce. Produkt turystyczny
XX.6. Prawo turystyczne. Statystyka w turystyce
XX.7. Obsługa ruchu turystycznego. Pilotaż
XX.8. Hotelarstwo

XXI GEOGRAFIA TURYSTYCZNA. KRAJOZNAWSTWO
XXI.1. Geografia turystyczna – Świat
XXI.2. Geografia turystyczna – Polska
XXI.3. Krajoznawstwo
XXI.4. Parki narodowe. Osobliwości przyrody
XXI.5. Przewodniki – Świat
XXI.6. Przewodniki – Polska
XXI.7. Regionalia

XXV SZTUKA. ARCHITEKTURA. KULTURA
XXV.1. Historia sztuki
XXV.2. Architektura
XXV.3. Historia kultury

STREFA C

I DZIAŁ OGÓLNY
I.2. Słowniki dziedzinowe

VIII EKONOMIA. FINANSE. RACHUNKOWOŚĆ. BANKOWOŚĆ
VIII.1. Historia myśli ekonomicznej
VIII.2. Ekonomia (mikro-, makro-)
VIII.3. Ekonometria
VIII.4. Finanse
             VIII.4.1. Finanse publiczne. Budżet państwa
             VIII.4.2. Rynek finansowy
             VIII.4.3. Finanse lokalne
             VIII.4.4. Finanse przedsiębiorstw
             VIII.4.5. Finanse gospodarstw domowych (indywidualne)
VIII.5. Analiza finansowa. Sprawozdawczość
VIII.6. Rachunkowość
VIII.7. Polityka pieniężna, euro
VIII.8. Bankowość
VIII.9. Ubezpieczenia

IX ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
IX.1. Organizacja. Zarządzanie
IX.2. Przedsiębiorczość. Zarządzanie przedsiębiorstwem
IX.3. Biznesplan. Organizacja firmy
IX.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
          IX.4.1. Kierowanie. Przywództwo
          IX.4.2. Zarządzanie kadrami
          IX.4.3. Coaching. Mentoring. Szkolenia
IX.5. Zarządzanie wiedzą. Innowacje i innowacyjność
IX.6. Zarządzanie strategiczne
IX.7. Zarządzanie jakością
IX.8. Zarządzanie projektami
IX.9. Zarządzanie produkcją
IX.10. Audyt wewnętrzny
IX.11. Informatyka w zarządzaniu. Zarządzanie informacją
IX.12. E-biznes
IX.13. Handel i usługi
IX.14. Logistyka. Transport
IX.15. Negocjacje
IX.16. Marketing
           IX.16.1. Badania marketingowe
           IX.16.2. Komunikacja marketingowa. Relacje z klientem
           IX.16.3. Startegie marketingowe, plan marketingowy. Zarządzanie marketingiem
           IX.16.4. Marketing elektroniczny
           IX.16.5. Marketing bankowy
           IX.16.6. Konsumpcja, konsumenci
IX.17. Reklama i promocja
IX.18. Public relations

X PRAWO. HISTORIA. NAUKI POLITYCZNE. BEZPIECZEŃSTWO
X.1. Prawo
        X.1.1. Prawo administracyjne
        X.1.2. Prawo gospodarcze. Prawo handlowe
        X.1.3. Prawo autorskie, własności intelektualnej
        X.1.4. Prawo pracy
X.2. Państwo. Naród. Polityka
X.3. Historia
X.4. Administracja publiczna
X.5. Stosunki międzynarodowe. Organizacje międzynarodowe
X.6. Bezpieczeństwo narodowe
        X.6.1. Zarządzanie kryzysowe
        X.6.2. Wojny i konflikty
X.7. Geografia polityczna. Geopolityka

XI GOSPODARKA ŚWIATOWA
XI.1. Historia gospodarcza
XI.2. Polityka gospodarcza
XI.3. Gospodarka. Wzrost gospodarczy
XI.4. MSG. Handel zagraniczny
XI.5. Polityka celna. Cło. Obrót towarowy
XI.6. Przedsiębiorstwo wielonarodowe (międzynarodowe)
XI.7. Geografia gospodarcza. Demografia

XII UNIA EUROPEJSKA. GLOBALIZACJA
XII.1. Unia Europejska. Integracja europejska
XII.2. Euroregiony. Współpraca transgraniczna
XII.3. Globalizacja

XIII SAMORZĄD. GOSPODARKA TERYTORIALNA
XIII.1. Samorząd terytorialny
XIII.2. Strategia rozwoju. Zarządzanie lokalne
XIII.3. Rozwój regionalny
XIII.4. Gospodarka terytorialna
XIII.5. Gospodarka przestrzenna. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka
XIII.6. Marketing terytorialny

XIV MATEMATYKA. STATYSTYKA
XIV.1. Matematyka. Rachunek prawdopodobieństwa
XIV.2. Analiza matematyczna. Algebra
XIV.3. Statystyka

XV INFORMATYKA
XV.1. Informatyka. Architektura komputerów
XV.2. Systemy operacyjne (Windows, Linux, Android, itp.)
XV.3. Inżynieria oprogramowania. Języki programowania. Algorytmy
XV.4. Bazy danych
XV.5. Sieci komputerowe. Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych
XV.6. Grafika komputerowa. Przetwarzanie obrazów, dźwięków
XV.7. Tworzenie stron www. Internet
XV.8. Automatyka. Sterowanie
XV.9. Programy komputerowe użytkowe
XV.10. Fotografia

XVI FIZYKA. TECHNIKA. ELEKTROTECHNIKA
XVI.1. Fizyka
XVI.2. Technika
XVI.3. Elektrotechnika. Elektronika

XVII NAUKI O ZIEMI. EKOLOGIA. OCHRONA ŚRODOWISKA. ROLNICTWO
XVII.1. Ekologia. Ochrona środowiska
XVII.2. Rozwój zrównoważony
XVII.3. Zarządzanie środowiskiem
XVII.4. Klimat. Meteorologia. Hydrologia
XVII.5. Rolnictwo. Rolnictwo ekologiczne
XVII.6. Gospodarstwo rolne
              XVII.6.1. Hodowla zwierząt
              XVII.6.2. Uprawa roli i  roślin
XVII.7. Agrobiznes
XVII.8. Architektura. Projektowanie krajobrazu. Ogrody

XXVI BUDOWNICTWO. GEOLOGIA INŻYNIERSKA
XXVI.1. Budownictwo ogólne
XXVI.2. Projektowanie budowlane. Konstrukcje budowlane. Mechanika budowli
XXVI.3. Materiały budowlane
XXVI.4. Fundamentowanie. Roboty ziemne
XXVI.5. Geologia inżynierska. Geotechnika. Geodezja. Mechanika gruntów

XXVII MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content