Dorobek naukowy pracowników ABNS w Białej Podlaskiej

Zarządzenie Rektora nr 4/2017 z dn. 03.02.2017 r. w sprawie dokumentowania dorobku naukowego pracowników [PDF]


Autorzy mają obowiązek zgłaszania informacji o publikacjach wydanych poza Wydawnictwem Uczelni. Publikacje wydane przez Wydawnictwo Uczelni są indeksowane w bazie po otrzymaniu informacji z Wydawnictwa. W zależności od typu publikacji należy wybrać rodzaj Oświadczenia.

Oświadczenie artykuł w czasopiśmie [PDF]  [DOC]

Oświadczenie monografia, rozdział w monografii, książka, rozdział w książce [PDF]  [DOC] 

Oświadczenie w imieniu wszystkich autorów składa pierwszy autor publikacji zatrudniony w Uczelni. Istotnym jest, aby dokładnie oznaczyć afiliację autorów i na Oświadczeniu uzyskać podpisy wszystkich współautorów – pracowników Uczelni.

W Oświadczeniu należy zwrócić uwagę na oznaczenie charakterystyki formalnej i cechy PBN przedkładanej publikacji.

Wykaz cech charakterystyki formalnej [PDF]

Wykaz cech PBN [PDF]

Wyjaśnienie poszczególnych typów publikacji znajduje się w zakładce Dorobek Naukowy Pracowników / Czym jest artykuł i monografia naukowa?

W przypadku artykułu w czasopiśmie role autorów w przygotowaniu artykułu należy określić zgodnie ze stosowanymi przez dane Wydawnictwo.

Wraz z Oświadczeniem należy złożyć całość oryginału publikacji lub jej kopii (łącznie ze stroną tytułową źródła, stronami zawierającymi dokładne dane bibliograficzne niezbędne do sporządzenia opisu, pełnym spisem treści, wstępem, bibliografią załącznikową / literaturą przedmiotu do publikacji oraz ostatnią numerowaną stroną wydawnictwa).


Afiliacja – miejsce prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania publikacji naukowej lub monografii naukowej. W przypadku wskazania przez autora wielu afiliacji w jednej publikacji naukowej lub monografii naukowej, punkty może otrzymać tylko jedna jednostka, wybrana przez autora.

W przypadku publikacji o wielokrotnej afiliacji, bez względu na jej miejsce wydania, autor/autorzy zobowiązani są złożyć Oświadczenie o afiliacji.

Oświadczenie o afiliacji [PDF]  [DOC]


Wskazany w Oświadczeniach typ publikacji jest weryfikowany przez pracownika Biblioteki PSW. W przypadku różnic w klasyfikacji publikacji, autor może złożyć Wniosek o rozstrzygnięcie typu publikacji do Pełnomocnika Rektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Wniosek o rozstrzygnięcie typu publikacji [PDF]  [DOC]


Informacje dotyczące Open Access zawarte w Oświadczeniach wynikają z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2015 poz. 944)

UWAGA! W oświadczeniach dotyczących publikacji powstałych przed wrześniem 2013 r. prosimy o podawanie jednostek zatrudnienia obowiązujących w czasie powstania publikacji (Instytut, Studium WWFiS, Studium Języków Obcych). W oświadczeniach dotyczących publikacji powstałych od 1 września 2013 r. prosimy o podawanie jednostek zatrudnienia według nowej struktury organizacyjnej na poziomie Zakładów.

Przy określaniu, czy publikacja powstała w ramach grantu/projektu prosimy podawać pełną nazwę grantu/projektu (np. Grodziska Warmii i Mazur) oraz źródło jego finansowania (np. Fundusz Grantu na Badania Własne).

WYBIERZ JEDEN Z INTERESUJĄCYCH CIĘ TEMATÓW

Bibliografia pracowników ABNSAnaliza bibliometrycznaRanking publikacjiOtwarty dostęp do publikacji naukowychCzasopisma i wydawnictwa punktowanePunkty za publikację naukowąAnaliza cytowańTożsamość badaczaCzym jest artykuł i monografia naukowaPOL-onPolska bibliografia naukowaNarzędzia naukowca

W sprawach dotyczących dorobku naukowego pracowników prosimy kontaktować się z:

Sylwia Borkowicz
Sekcja Bibliometrii (pokój 2)
poniedziałek-piątek 8.00-14.30
  publikacje@akademiabialska.pl
tel. 83 345 62 75

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content