Czym jest artykuł i monografia naukowa

Artykuł naukowy, publikacja naukowa, monografia naukowa ….

Publikacji naukowa (Rozporządzenia MNiSW z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych) recenzowany artykuł naukowy, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, glosa lub komentarz prawniczy:

  1. a) opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma naukowego pod warunkiem, że suplement lub zeszyt stanowią kolejne numery czasopisma zamieszczonego w wykazie czasopism naukowych MNiSW,
  2. b) prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym,
  3. c) przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię).


Artykuł naukowy (
Rozporządzenia MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej) recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy; opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

Artykuł naukowy (Komunikat MNiSW z dnia 02.06.2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych) artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwisko i imiona autorów wraz z afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.

oryginalny artykuł naukowy artykuł naukowy prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, technicznym, lub analitycznym; do tego typu zaliczyć należy również artykuły monograficzne, artykuły konferencyjne oraz eseje naukowe
artykuł przeglądowy artykuł naukowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym. artykuł przeglądowy integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki oryginalnych badań naukowych, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników badań
artykuł popularnonaukowy publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe wśród czytelników niebędących specjalistami w danej dziedzinie
studium przypadku (case study) publikacja będąca analizą danego przypadku (najczęściej rzeczywistego) dająca możliwość wyciągnięcia wniosków odnośnie przyczyn i rezultatów opisanego w nim przypadku, opisu zdarzenia; typowa publikacja dla czasopism z obszaru nauk medycznych, społecznych
artykuł receznyjny artykuł naukowy zawierający krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być opublikowany w ramach dyskusji polemicznej
komunikat o wynikach badań krótki (zwykle 1 do 3 stron) artykuł naukowy opisujący wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne
glosa lub komentarz prawniczy artykuł prawniczy zawierający oryginalne wyniki badań o charakterze analitycznym
wytyczne/zalecenia (guidelines) publikacja o charakterze przeglądowym będąca opisem zaleceń i rekomendacji dotyczących postępowania w określonych przypadkach, publikacja charakterystyczna przede wszystkim dla czasopism z obszaru nauk medycznych
inne o charakterze cytowalnym publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione powyżej, które mają potencjał do bycia publikacją cytowaną tj. co do zasady są cytowane w czasopismach naukowych, posiadają odniesienia bibliograficzne oraz podlegają procesowi recenzji
inne o charakterze niecytowalnym publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione powyżej np. errata, noty biograficzne, sprawozdania, przedmowy, posłowia, edytoriale, nekrologi, zapowiedzi, listy do redakcji, recenzje (nienaukowe) oraz pozostałe artykuły nieposiadające charakteru cytowalnego tj. co do zasady nie są cytowane przez autorów innych publikacji, nie posiadają również odniesień bibliograficznych, zwyczajowo nie podlegają recenzji

Monografia naukowa

od 2019

Monografia naukowa (Rozporządzenia MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej) to recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład (na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury; na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim) i edycja naukowa tekstów źródłowych.

2017-2018

Monografia naukowa (Rozporządzenia MNiSW z dnia 12. grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych), w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
3) były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;
5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;
6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;
7) posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI.

Do monografii można zaliczyć skrypty i podręczniki akademickie, jeśli spełniają powyższe wymogi. Do monografii naukowych nie zalicza się: monograficznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników, wznowień monografii naukowych.

Monografia wybitna – podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności przyznana: nagroda Prezesa Rady Ministrów, nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej, nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk, nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk, nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego, prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.

Rozdział w monografii naukowej to opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie opublikowane mapy, hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, jeśli spełniają wymogi:

  1. stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
  2. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
  3. były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
  4. są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy) – z wyłączeniem map;


2011-2016

Monografia naukowa (Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym), w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komenta­rze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi za­bytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
2) zawierają bibliografię naukową;
3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Rozdział w monografii to opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.

2010

Monografia naukowa (Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową) to opracowanie naukowe (minimum 6 arkuszy wydawniczych w przypadku nauk humanistycznych i społecznych, minimum 3 arkusze wydawnicze w przypadku nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników.

Rozdział w monografii to opracowanie naukowe o objętości: minimum 1 arkusz wydawniczy przypadku nauk humanistycznych i społecznych, minimum 0,5 arkusza wydawniczego w przypadku nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu.

2009 r.

Monografia naukowa (Rozporządzenia MNiSW z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową) to opracowanie naukowe (minimum 6 arkuszy wydawniczych w przypadku nauk humanistycznych i społecznych, minimum 3 arkusze wydawnicze w przypadku nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników.

Rozdział w monografii to opracowanie naukowe o objętości: minimum 1 arkusz wydawniczy przypadku nauk humanistycznych i społecznych, minimum 0,5 arkusza wydawniczego w przypadku nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu.

2007-2008

Monografia naukowa (Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową) to opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach.

Rozdział w monografii to opracowanie naukowe o objętości minimum 0,5 arkusza wydawniczego.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content