Analiza cytowań

Liczba cytowań
miernik wartości danej pracy i wyników badań w niej opublikowanych ; liczba cytowań może odnosić się do pojedynczej publikacji, całego dorobku autora, dorobku jednostki naukowej. Liczbę cytowań można uzyskać korzystając z bazy:
Web of Science
Czym jest Web of Science – poradnik [PDF]
Polski portal wiadomości o Web of ScienceScopus
Wyszukiwanie cytowań – [TUTORIAL]

Lista filadelfijska
potoczne określenie Master Journal List – wykazu tytułów czasopism indeksowanych we wszystkich bazach Web of Science, również indeksu ARTS & Humanities, który ze względu na specyfikę cytowalności w humanistyce nie posiada własnej edycji JCR i wyliczanego wskaźnika. Lista nie podaje żadnych wskaźników. Lista dostępna jest na stronie Clarivate Analytics (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists) i można ją przeszukiwać po słowie w tytule czasopisma, tytule czasopisma lub numerze ISSN.

Impact Factor
wskaźnik cytowalności czasopisma. To liczba cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym czasopiśmie w tych samych dwóch latach.

Przykład obliczania wskaźnika Impact Factor:
Aby zobaczyć kalkulację IF dla danego tytułu czasopisma w konkretnym roku należy najechać kursorem na wartość IF w tabeli i ją kliknąć.
Źródłem wskaźnika IF jest baza Journal Citation Reports (JCR) udostępniana na platformie Web of Science. Jej zawartość jest stale weryfikowana. JCR za dany rok ukazuje się w połowie roku następnego.
*do czasu ukazania się bazy JCR za dany rok, publikacjom z tego roku przypisywane są wartości IF według JCR z ostatniego dostępnego roku.
Journal Citation Reports

Co to jest JCR? – poradnik [PDF]

Sumaryczny Impact Factor
publikacji danego autora pojawia się w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Oblicza się go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF, wg poniższego wzoru:
sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + …
n, m – rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma
Ax – liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku
Ay – liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku
IFx – IF czasopisma x obliczony dla danego roku
IFy – IF czasopisma y obliczony dla danego roku

czyli mnożymy IF danego czasopisma z określonego roku przez liczbę opublikowanych przez autora artykułów. W przypadku artykułów z kilku czasopism wszystko dodajemy.

Index Copernicus
wskaźnik oceny jakości czasopisma z zakresu nauk biologicznych i medycznych, biorące pod uwagę: wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność, stabilność rynkową, staranność techniczną. Źródłem wskaźnika IC jest raport IC Journal Master Lists na stronie serwisu Index Copernicus. Dostęp do raportu jest płatny.

h-index (Indeks Hirscha)
określa zdolność do publikowania często cytowanych prac; jest to liczba publikacji (h), które uzyskały co najmniej h cytowań, np:
h=13 oznacza, że 13 publikacji było cytowany co najmniej 13 razy
H-index można wyliczyć przez Web of Science, Scopus, Google Scholar, Publish of Perish.
Indeks Hirscha zastosowanie oraz metody obliczania [PDF]
Jak obliczyć indeks Hirscha w Publish of Perish i znaleźć swoje cytowania

Inne wyszukiwarki cytowań
Publish of Perish – narzędzie obliczania wpływu i cytowań autorów oraz czasopism. Określa m.in. h-index, liczbę cytowań na podstawie wybranych baz: Google Scholar, Scopus, Web of Science, CrossRef, Microsoft Academic
Strona programu Publish of Perish
Publish of Perish poradnik dla autorów

Google Scholar Citations – zakładka Cytaty pozwala śledzić autorom cytaty z ich prac, wyświetlać wykresy liczby cytatów i przeglądać różne dane.
PoradnikJak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha?

Semantic Scholar – wyszukiwarka cytowań o dużym wpływie (highly influential citations); identyfikuje przypadki, gdy cytowana praca ma znaczący wpływ na publikację, która ją cytuje.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content